Lidmaatschap algemeen

Schietvereniging Beemte Broekland is een sportvereniging en bestaat, net als andere sportverenigingen, uit leden die de sport beoefenen. De schietsport wijkt in een belangrijk punt af op andere sporten en dat is o.a. de omgang met vuurwapens.
Het lidmaatschap van een schietvereniging is om die reden aan strengere eisen gebonden die deels door de overheid zijn bepaald. Hieronder kunt u lezen welke procedure wij hanteren om het lidmaatschap aan te vragen voor vuurwapens,
hoe u uw lidmaatschap kunt beëindigen en wat (aankomende) leden en de vereniging van elkaar mogen verwachten.

Kennismaking en proefperiode

Voordat je überhaupt lid kunt worden moet je eerst 18 jaar zijn, dan op basis van een eerste kennismaking met onze vereniging, jij definitief besluit om het lidmaatschap aan te vragen, lever je bij het eerstvolgende bezoek aan de vereniging de volgende bescheiden in bij het dienstdoende bestuurs- of commissielid van de desbetreffende discipline:
  • Het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier
  • Een recente en goed gelijkende originele pasfoto
  • Inschrijfgeld bedraagt € 25,- voor boog- en luchtbuks schieten en € 50,- voor vuurwapen schieten
Je begint dan aan jou proefperiode. Deze duurt vier weken, waarbij de ingangsdatum gelijk is aan de datum waarop het bestuurslid uw aanmeldingsformulier heeft ondertekend. Gedurende deze proefperiode kun je de vereniging bezoeken. Afhankelijk van de desbetreffende discipline en de dagen waarop je de vereniging bezoekt, wordt je gekoppeld aan een of twee van onze leden.


Lidmaatschap & Vuurwapens

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Op het moment dat je aanmeldingsformulier door het bestuurslid wordt geaccepteerd, ontvang je een aanvraagformulier voor een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Het bestuurslid vult een deel van het aanvraagformulier voor jou in en voorziet deze van een stempel en handtekening. Jij levert het (verder door jezelf ingevulde) formulier in bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van uw gemeente. Bij inlevering van dit formulier dien je een geldig legitimatiebewijs te tonen en betaal je € 41,35. Binnen twee tot maximaal vier weken na ontvangst van de aanvraag, neemt de Officier van Justitie een beslissing over het afgeven van een VOG. De VOG zal worden geweigerd indien sprake is van strafbare gedragingen die relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd: in dit geval het beoefenen van de schietsport en/of het voorhanden hebben en gebruiken van vuurwapens.

De originele Verklaring lever je in bij een bestuurslid. Indien je de Verklaring omtrent het Gedrag niet binnen vier weken heeft ontvangen, gaat het bestuur er van uit dat deze niet is verstrekt. In dat geval kun je geen lid worden van Schietvereniging Beemte Broekland.

Er zijn twee situaties waarin u geen Verklaring omtrent het Gedrag hoeft in te vullen:
  • Je bent al lid van een andere schietsportvereniging
  • Je hebt al een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens

Bestaande sportschutters

Voor leden die van een andere schietvereniging komen en over een verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens beschikken, geldt een andere regeling. Indien zij namelijk gedurende zes maanden geen schietbeurten met vuurwapens kunnen laten aftekenen, kan de verlenging van het verlof in gevaar komen. Indien deze aspirant-leden kunnen aantonen dat zij voldoen aan de limieten voor het schieten met vuurwapens, zoals deze verderop in dit document zijn verwoord, dan krijgen zij van het bestuur toestemming om tijdens het aspirant-lidmaatschap met vuurwapen te schieten.


Ballotagecommissie

Tijdens de aspirant-periode wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de Ballotagecommissie. Tijdens dit gesprek zal onder andere worden gevraagd naar uw motief om lid te worden van Schietvereniging Beemte Broekland en uw individuele doelstellingen c.q. wensen ten aanzien van de schietsport. Omgekeerd kunt u tijdens dit gesprek aangeven op welke punten nog onduidelijkheden bestaan ten aanzien van het lidmaatschap of de vereniging en aangeven wat u van het lidmaatschap verwacht. Het hoofddoel van de ballotage is uiteindelijk beoordelen of u past binnen onze vereniging en of uw visie op de schietsport aansluit bij die van Schietvereniging Beemte Broekland.

De Ballotagecommissie stelt op basis van de informatie uit het gesprek een advies op met betrekking tot uw toelating als lid van de vereniging en stuurt deze naar het bestuur. Het bestuur neemt ten slotte het definitieve besluit ten aanzien van het lidmaatschap.